Slogan_Đại Học Quốc Gia_vn

Tìm kiếm:


Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo được thành lập theo quyết định số 219/QĐ/ĐHQG/TCCB vào ngày 21 tháng 8 năm 1999. Chức năng và nhiệm vụ của Trung tâm được qui định tại Quyết định số 126/QĐ-ĐHQG-TCCB ngày 24 tháng 02 năm 2014 và Quyết định số 272/QĐ-ĐHQG-TCCB ngày 28 tháng 3 năm 2018 của Giám đốc ĐHQG-HCM.

Điều 4
. Chức năng

Trung tâm là tổ chức khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục cấp ĐHQG-HCM, tham mưu và giúp việc cho Giám đốc ĐHQG-HCM thực hiện chức năng quản lý chuyên ngành về công tác khảo thí, đánh giá và BĐCLGD trong ĐHQG-HCM; thực hiện các dịch vụ công về khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục; là đơn vị chuyên trách về khảo thí tiếng Anh trong ĐHQG-HCM..

Điều 5.

1. Nhiệm vụ đảm bảo, đánh giá chất lượng:

a.       Tham mưu cho lãnh đạo ĐHQG-HCM trong việc xây dựng các mục tiêu, chính sách, quy trình, quy định và các kế hoạch cụ thể của hoạt động đảm bảo chất lượng đào tạo trong toàn ĐHQG-HCM;

b.       Giúp việc cho Giám đốc ĐHQG-HCM trong việc chỉ đạo, kiểm tra và hỗ trợ các hoạt động của các bộ phận đảm bảo chất lượng tại các đơn vị thành viên và trực thuộc ĐHQG-HCM về mặt nghiệp vụ;

c.        Xây dựng và triển khai kế hoạch hợp tác trong lĩnh vực đảm bảo chất lượng với các tổ chức có liên quan trong và ngoài nước;

d.         Là bộ phận thường trực giúp việc cho Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục ĐHQG-HCM trong quá trình thực hiện các kế hoạch kiểm toán và kiểm định.

đ.      Có chức năng là một tổ chức kiểm toán độc lập được Hội đồng Kiểm định ĐHQG-HCM công nhận để thực hiện đánh giá ngoài cho các cơ sở đào tạo trong và ngoài ĐHQG-HCM.

2. Nhiệm vụ khảo thí:

a.      Chủ trì xây dựng và trình Giám đốc ĐHQG-HCM ban hành các văn bản quản lý và các văn bản hướng dẫn về tiêu chuẩn khảo thí; hướng dẫn và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các văn bản về tiêu chuẩn khảo thí sau khi được ban hành.
b. Xây dựng hệ thống đánh giá chuẩn hóa trình độ năng lực tiếng anh theo chuẩn mực quốc tế và ngân hàng đề thi phục vụ cho toàn ĐHQG-HCM. Tổ chức các kỳ thi chuẩn hóa nhằm đánh giá trình độ năng lực tiếng Anh của sinh viên theo các quy định của ĐHQG-HCM. Cấp và quản lý chứng chỉ theo ủy quyền của Giám đốc ĐHQG-HCM. Đào tạo đội ngũ cán bộ khảo thí tiếng Anh cho ĐHQG-HCM. Phát triển hợp tác quốc tế và liên kết với các tổ chức khảo thí uy tín trên thế giới. Xây dựng Trung tâm Khảo thí tiếng Anh ĐHQG-HCM thành một trung tâm Khảo thí tiếng anh của khu vực, góp phần nâng cao hình ảnh, uy tín của ĐHQG-HCM, của Trung tâm trong khu vực và quốc tế. Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể khác do Giám đốc ĐHQG-HCM giao.

c. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan giúp Giám đốc ĐHQG-HCM trong việc tổ chức, chỉ đạo thực hiện công tác thi sau đại học, đại học (gọi chung là công tác thi) và giải quyết các tồn tại, vướng mắc, phúc khảo bài thi liên quan đến công tác thi, sau khi thi của các cơ sở đào tạo và chương trình giáo dục thuộc ĐHQG-HCM:

-    Chủ trì, phối hợp với Ban Đại học và Sau Đại học đề xuất trình Giám đốc ĐHQG-HCM các chủ trương về công tác thi ở các cơ sở đào tạo thuộc ĐHQG-HCM;

-    Chủ trì giúp Giám đốc ĐHQG-HCM chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra các kỳ thi của các cơ sở đào tạo thuộc ĐHQG-HCM;

d.  Giúp Giám đốc ĐHQG-HCM thực hiện công tác tuyển sinh sau đại học, đại học, cao đẳng:

-   Tham mưu giúp việc cho Giám đốc ĐHQG-HCM trong việc ra đề thi, đáp án, thang điểm; chỉ đạo các cơ sở đào tạo công tác in sao đề thi, chấm thi tuyển sinh Sau đại học;

-   Phối hợp với Ban Đại học & Sau Đại học và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức coi thi tuyển sinh; thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng ban chỉ đạo kỳ thi tuyển sinh sau đại học, đại học, cao đẳng của ĐHQG-HCM.

e.  Chủ trì tổ chức xây dựng ngân hàng câu hỏi thi làm cơ sở cho việc xây dựng đề thi. Cung cấp đề thi, giúp cơ sở giáo dục xây dựng ngân hàng câu hỏi thi, quy trình công nghệ khảo thí; chủ trì tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ công tác khảo thí và thực hiện các hợp đồng tổ chức hoạt động khảo thí.

g.   Tham mưu giúp việc cho Giám đốc ĐHQG-HCM trong việc phối hợp với các cơ quan, các tổ chức có liên quan trong công tác khảo thí.

3. Nghiên cứu và triển khai các kết quả nghiên cứu, các kinh nghiệm trong và ngoài nước liên quan đến lĩnh vực khảo thí, đánh giá và đảm bảo chất lượng giáo dục.

4. Tổ chức hoặc phối hợp với các cơ quan, các đơn vị trong và ngoài nước thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về khảo thí, đánh giá và đảm bảo chất lượng giáo dục.

5.  Trung tâm đại diện cho ĐHQG-HCM tham gia vào tổ chức AUN (ASEAN University Network) trong công tác đảm bảo chất lượng giáo dục của các trường đại học trong mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á và các tổ chức khác khi được phép của Giám đốc ĐHQG-HCM.

Điều 6.

1. Trung tâm được tiến hành hoạt động liên kết và phối hợp với các cơ sở nghiên cứu, đào tạo trong và ngoài nước, ký kết và thực hiện các hợp đồng về nghiên cứu,  chuyển giao công nghệ và tư vấn nghiệp vụ; được phép thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước thuộc lĩnh vực khảo thí, đánh giá và đảm bảo chất lượng đào tạo.

2. Trung tâm được liên kết, phối hợp với các trường đại học, học viện, các cơ quan, các tổ chức khác ở trong và ngoài nước tổ chức các khóa đào tạo và bồi dưỡng thuộc lĩnh vực bảo đảm chất lượng đào tạo, các phương pháp dạy và học, kiểm tra đánh giá tiên tiến phù hợp với điều kiện môi trường giảng dạy và học ở nước ta; tổ chức đào tạo sau đại học về đo lường và đánh giá trong giáo dục theo quy định của nhà nước và của ĐHQG-HCM.

3. Được phép tổ chức các hội nghị, hội thảo, khóa huấn luyện, tổ chức các loại hình thi - kiểm tra đánh giá theo thỏa thuận với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước về các nội dung nằm trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo và cấp chứng nhận kết quả thi, kiểm tra đánh giá do Trung tâm tổ chức.
        4. Quan hệ hợp tác với các tổ chức khảo thí tiếng Anh trong và ngoài nước theo chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực hoạt động của Trung tâm.
Điều 7. Trên cơ sở các nhiệm vụ đã được xác định, Trung tâm chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động 5 năm, hàng năm và các biện pháp thực hiện báo cáo ĐHQG-HCM phê duyệt.© 2018 Trung Tâm Khảo Thí và Đánh Giá Chất Lượng Đào Tạo - ĐHQG TP.HCM.
Powered by Web7Màu.

Địa chỉ: Phòng 403, Nhà điều hành ĐHQG-HCM, Khu phố 6, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, Tp.HCM
Điện thoại: 08.3724.2181, Số nội bộ: 1415 - Fax: 08.3724.2162
Email: ttkt@vnuhcm.edu.vn
 
Smartit Web7Mau - Website: www.web7mau.com - Email: developers.web7mau@gmail.com
Core Version: 1.6.6.0