Slogan_Đại Học Quốc Gia_vn

Tìm kiếm:

      Trải qua hơn 25 năm xây dựng và phát triển, ĐHQG-HCM đã triển khai có hiệu quả các chính sách đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục đại học. ĐHQG-HCM xác định đảm bảo chất lượng là ưu tiên hàng đầu và là một trong những nhóm chiến lược quan trọng nhất khi triển khai thực hiện. Để đáp ứng mục tiêu này, ĐHQG-HCM đã ban hành kế hoạch về Đảm bảo chất lượng (ĐBCL) cũng như các văn bản quy định, tài liệu hướng dẫn triển khai. Đây là cơ sở cho việc vận hành và quản lý hiệu quả công tác ĐBCL. Các văn bản quản lý đã  xác định rõ trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị đồng thời giúp tăng cường năng lực đội ngũ, hỗ trợ đắc lực cho việc hình thành văn hóa chất lượng của tổ chức. Trên cơ sở các định hướng chung, mỗi cơ sở đào tạo tự xây dựng và triển khai kế hoạch cụ thể tại đơn vị.

1. Hệ thống Đảm bảo chất lượng tại ĐHQG-HCM

        Hiện nay, hệ thống Đảm bảo chất lượng ĐHQG-HCM gồm hai cấp: cấp ĐHQG-HCM và cấp đơn vị thành viên.

        Cấp ĐHQG là Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục với Trung tâm Khảo thí và Đánh giá Chất lượng Đào tạo là đơn vị thường trực, đóng vai trò nòng cốt. Cấp đơn vị bao gồm bộ phận đảm bảo chất lượng và các tổ công tác chuyên môn. Trong mối quan hệ này, Hội đồng ĐBCL GD có chức năng hoạch định chính sách, xây dựng chiến lược và ban hành kế hoạch ĐBCL. Hội đồng họp định kỳ hàng năm để đánh giá, rà soát và đưa ra những định hướng chung cho hoạt động ĐBCL trong toàn ĐHQG.

        Đơn vị thường trực của Hội đồng - Trung tâm KT& ĐGCLĐT, có chức năng tư vấn, tham mưu cho Ban Giám đốc và Hội đồng trong việc xây dựng các mục tiêu, chính sách về ĐBCL, đồng thời giám sát và hỗ trợ hoạt động của các đơn vị thành viên. Được thành lập từ năm 1999, Trung tâm KT& ĐGCLĐT đang dần khẳng định được vai trò là cầu nối giữa cấp ĐHQG-HCM và các đơn vị thành viên, đảm bảo cho hệ thống được vận hành xuyên suốt và hiệu quả. Thông qua Trung tâm KT& ĐGCLĐT, những định hướng, chính sách ĐBCL của Hội đồng được truyền tải và triển khai đồng bộ xuống từng đơn vị thành viên.

        Ngoài ra, để hệ thống ĐBCL phát huy hiệu quả, ĐHQG-HCM đặc biệt chú trọng đến yếu tố con người. Công tác xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chuyên trách được thực hiện thường xuyên thông qua việc tổ chức và tham gia các khóa đào tạo, tập huấn trong và ngoài nước. ĐHQG-HCM cũng quan tâm xây dựng đội ngũ kiểm định viên phục vụ công tác đánh giá, tư vấn, cải tiến chất lượng đào tạo cho toàn hệ thống và cho các trường thành viên. Đến nay, trên 100 cán bộ của ĐHQG-HCM đã hoàn thành khóa đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục, nhiều cán bộ đã được đào tạo, tập huấn và tham gia các đoàn đánh giá ngoài,...
       Đối với lĩnh vực hợp tác quốc tế, ĐHQG-HCM hiện là thành viên của nhiều tổ chức ĐBCL uy tín trong khu vực và quốc tế như Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (Asean University Network – AUN), Mạng đảm bảo chất lượng Châu Á Thái Bình Dương (Asia Pacific Quality Network – APQN), Mạng lưới các tổ chức đảm bảo chất lượng quốc tế (International Network for Quality Association in Higher Education – INQAAHE) và là thành viên của các tổ chức nghiên cứu phát triển giáo dục đại học trong và ngoài nước khác. Chính việc luôn quan tâm, duy trì và có những đóng góp tích cực vào hoạt động của các tổ chức trên mà hình ảnh và thương hiệu của ĐHQG-HCM ngày càng được khẳng định.
      Tại ĐHQG-HCM, công tác BĐCL cũng được quan tâm từ rất sớm và được triển khai thực hiện theo lộ trình thống nhất, xuất phát từ việc xây dựng một hệ thống BĐCL bên trong vững chắc; sau đó triển khai KĐCL theo các bộ tiêu chuẩn trong nước, khu vực và quốc tế trước khi chủ động tham gia xếp hạng đại học. Các thành tố này có mối quan hệ chặt chẽ với nhau trên nền tảng cải tiến liên tục để không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng.

  
  

  2.  Một số thành quả về đảm bảo chất lượng

        Bằng sự quyết tâm và nỗ lực của toàn hệ thống, trong thời gian qua, công tác ĐBCL tại ĐHQG-HCM đã đạt được nhiều thành quả đáng chú ý, trong đó có hoạt động đánh giá chất lượng cấp chương trình theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA.

        Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN–ASEAN University Network) được thành lập từ năm 1995, tập hợp các trường ĐH hàng đầu khu vực. Mục tiêu của AUN là thúc đẩy sự hiểu biết giữa các trường thành viên thông qua các hoạt động đào tạo, đánh giá chất lượng, tiến tới sự liên thông và công nhận lẫn nhau trong lĩnh vực học thuật. Với mục tiêu chuẩn hóa và nâng cao chất lượng các chương trình đạt chuẩn khu vực và quốc tế, năm 2009, lãnh đạo ĐHQG-HCM đã quyết định đưa 3 chương trình đầu tiên đăng ký đánh giá ngoài theo AUN, bao gồm chương trình Điện tử Viễn thông trường ĐH Bách khoa; Công nghệ thông tin trường ĐH  Khoa học tự nhiên và Khoa học máy tính Trường ĐH Quốc tế. Theo đó, cả ba chương trình đều đạt chuẩn chất lượng AUN.

        Kết quả này là bước khởi đầu đáng khích lệ để ĐHQG tiếp tục đăng ký các chương trình tiếp theo. Các chương trình được đánh giá đã bao quát hầu hết các lĩnh vực đào tạo của ĐHQG-HCM như kỹ thuật, công nghệ, xã hội nhân văn, kinh tế…

       Trong đó, tháng 4 năm 2013, ĐHQG-HCM đã lựa chọn chương trình Điện tử viễn thông trường ĐH Quốc tế tham gia đánh giá chất lượng theo dự án hợp tác giữa AUN và DAAD (Viện hàn lâm khoa học Đức). Hoạt động này nằm trong dự án ASEAN-QA nhằm mục tiêu tăng cường năng lực đảm bảo chất lượng trong khu vực, tạo tiền đề cho việc chuyển đổi tín chỉ và công nhận bằng cấp lẫn nhau giữa các trường trong khu vực ASEAN cũng như giữa ASEAN và châu Âu. Với sự tham gia của các chuyên gia đến từ châu Âu, dự án này góp phần rất quan trọng trong việc nâng tầm chất lượng cho hoạt động đánh giá nói chung. Việc chương trình Điện tử viễn thông đạt chuẩn chất lượng theo dự án hợp tác giữa AUN-DAAD tiếp tục khẳng định khả năng hội nhập của các chương trình đào tạo trong ĐHQG-HCM, đáp ứng các yêu cầu kiểm định nghiêm ngặt của quốc tế.

      Đặc biệt, năm 2014, ngành Khoa học Máy tính và Kỹ thuật máy tính thuộc trường ĐH Bách khoa đã được công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng theo Bộ tiêu chuẩn ABET của Hoa Kỳ trong thời hạn 06 năm. Đây là 02 chương trình đào tạo đầu tiên của Việt Nam đạt chuẩn chất lượng ABET, một bộ tiêu chuẩn uy tín hàng đầu, dành riêng cho lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ. Kết quả này tạo nên bước phát triển mới của ĐHQG-HCM trong công tác kiểm định chất lượng, không chỉ áp dụng trong khu vực Đông Nam Á mà có thể tham gia các chuẩn kiểm định khác trên thế giới. Hiện nay ĐHQG-HCM đang xây dựng lộ trình phù hợp để tiếp tục phát triển các chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ tham gia kiểm định theo bộ tiêu chuẩn ABET, trong đó, tháng 12/2018, Trường Đại học Quốc tế đã tiến hành đánh giá 02 chương trình theo bộ tiêu chuẩn ABET.

          Tính đến hết năm 2020, ĐHQG-HCM có 04 chương trình được kiểm định theo tiêu chuẩn ABET, 57 chương trình được đánh giá theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA, 07 chương trình được đánh theo EUR-ACE và 02 chương trình được đánh giá theo chuẩn FIBAA, ACBSP của Châu Âu. 

        Song song với công tác kiểm định theo chuẩn khu vực và quốc tế, ĐHQG-HCM cũng triển khai đồng bộ hoạt động đánh giá ngoài nội bộ nhằm tạo nền tảng củng cố và xây dựng văn hóa chất lượng, thúc đẩy cải tiến các hoạt động giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học trong ĐHQG-HCM. ĐHQG-HCM đã tiến hành đánh giá ngoài nội bộ cấp ĐHQG-HCM cho 84 chương trình đào tạo. Tính đến hết năm 2020, ĐHQG-HCM có 6 trường đại học đạt chuẩn kiểm định chất lượng theo bộ tiêu chuẩn của Bộ GD-ĐT (trường ĐH KHTN, trường ĐH KHXH&NV, trường ĐH Kinh tế-Luật, trường ĐH Quốc tế, trường ĐH CNTT và trường ĐH An Giang), 02 trường đạt chuẩn kiểm định của Mạng lưới các trường Đại học Đông Nam Á (trường ĐH Bách khoa và trường ĐH Quốc tế), 01 trường đạt chuẩn kiểm định HCERES của châu Âu (trường ĐH Bách khoa).

       

  © 2018 Trung Tâm Khảo Thí và Đánh Giá Chất Lượng Đào Tạo - ĐHQG TP.HCM.
  Powered by Web7Màu.

  Địa chỉ: Phòng 403, Nhà điều hành ĐHQG-HCM, Khu phố 6, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, Tp.HCM
  Điện thoại: 08.3724.2181, Số nội bộ: 1415 - Fax: 08.3724.2162
  Email: ttkt@vnuhcm.edu.vn
   
  Smartit Web7Mau - Website: www.web7mau.com - Email: developers.web7mau@gmail.com
  Core Version: 1.6.6.0